Vårt lokalstyre, vår felles økonomi og våre ansatte

Arbeiderpartiets viktigste mål er at Stavanger skal være Norges beste kommune å leve, arbeide og bo i for alle. Vi vil ha et lett tilgjengelig tjenestetilbud av høy kvalitet. Tjenestetilbudet skal ikke svekkes i nye bydeler etter kommunesammenslåingen. Arbeiderpartiet vil sikre et sterkt forankret lokaldemokrati og en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi. Flere ansatte i barnehage, skole og eldreomsorg vil både øke kvaliteten på tjenestene og redusere utgifter til sykefravær. Beslutninger skal ligge nær de menneskene som berøres av dem. Arbeiderpartiet vil jobbe for bedre bruk av kommunens innkjøpskraft, og vi vil jobbe mot  økt bruk av bemanningsbyrå, svekking av arbeidstakeres rettigheter og for et seriøst arbeidsliv.  

Kommunen som arbeidsgiver 

For Arbeiderpartiet er det et overordnet mål å gi gode tjenester til innbyggerne, og våre ansatte er vår viktigste ressurs. Stavanger kommune er en stor arbeidsgiver med rundt 10 000 fast ansatte. Vi vil sikre en arbeidsgiverpolitikk med fokus på rekruttering og videreutvikling av kompetente medarbeidere, tuftet på medvirkning, tillit og forutsigbarhet.

I deler av virksomheten er deltid en utfordring. Særlig gjelder dette pleie- og omsorgssektoren, der andelen deltidsansatte er på nærmere 50 prosent. Mye deltid er uheldig for kvaliteten på tjenestene og for muligheten for å rekruttere tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. I tillegg er deltidsarbeid over tid uheldig for den enkelte arbeidstaker, både med tanke på muligheter for inntekts – og kompetanseutvikling og fremtidige pensjonsrettigheter. 

 

En heltidskultur vil styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet, og også tiltrekke flere menn til sektoren. Det vil også kunne bidra til å redusere kommunens sykefravær som nå er på over 8 prosent. Dette er det høyeste nivået på 10 år!

Arbeiderpartiet vil at hele, faste stillinger skal være hovedregelen. Det gir bedre forutsigbarhet både for brukeren og den ansatte. Med heltidsstillinger vil alle ansatte få samme tilhørighet og ansvar i jobben, det vil gi mindre fravær og vikarer, og dermed positive gevinster for brukerne.

 

Stavanger Arbeiderparti vil: 

 • styrke det partssammensatte samarbeidet 

 • prioritere økning i hele, faste stillinger

 • redusere bruk av midlertidige ansettelser

 • etablere kommunal vikarordning

 • gjennomgå og fjerne tidstyver, unødvendig kontroll og rapportering

 • stille krav til norskkunnskaper for medarbeidere i helse – og omsorgssektoren og i oppvekst -sektoren

 • jobbe for å tette lønnsgapet mellom sykepleiere i kommunen og på sykehusene

Kommunen som tjenesteyter og innkjøper

Stavanger kommune er en betydelig markedsaktør som kjøper inn varer og tjenester for over 3 milliarder kroner hvert år. Arbeiderpartiet vil arbeide for å hindre arbeidslivskriminalitet og bidra til et strengt anbuds- og innkjøpsreglement med tydelige rutiner for oppfølging av leverandører. Kommunen må bruke sin innkjøpsmakt på en måte som sikrer etiske, sunne og framtidsrettede forhold i norsk arbeidsliv, med klare og relevante krav til leverandørene, for eksempel om lærlinger.

Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å løse mange av kommunens oppgaver på nye måter.  Ønske om digitalisering og investering i teknologi innebærer krav til omstilling og effektivisering. Alle ansatte må sikres forsvarlig digital kompetanse på sine fagfelt for å utvikle tjenestene. God ledelse må prioriteres i denne sammenhengen. Ingen skal bli arbeidsledig i kommunen som en konsekvens av omstilling og ny teknologi. 

 

Kommunen må jobbe sammen med innbyggerne for å finne nye arbeidsmåter som kan løse samfunnsutfordringene. Smartbyarbeidet er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Smartbyarbeidet handler om å utvikle bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne, bidra til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser, redusere klimagassutslipp og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

 

Det er viktig å gjøre digitale og teknologiske løsninger tilgjengelige for alle. Derfor vil Stavanger Arbeiderparti legge til rette for opplæring for eldre, nye innbyggere og andre med behov både før og mens digitale løsninger tas i bruk.

 

Ideelle organisasjoner har i mange år hatt ansvar for drift av bl.a. sykehjem i mange kommuner. De har stort sett levert tjenester av god kvalitet.  De siste årene har det imidlertid kommet et økende antall private kommersielle aktører som leverer helse- og sosialtjenester. 

 

De private kommersielle aktørene har kommersielle eiere som stiller krav om utbytte. Dette er et viktig skille mellom de private kommersielle aktørene og de offentlige og ideelle organisasjonene. Der private kommersielle eiere har driftsansvaret, blir det et større press på kostnader, blant annet til bemanning, lønn og pensjon til de ansatte. Resultatet er dårligere tjenester for brukerne. Vi mener derfor at helse- og sosialtjenester ikke skal overlates til private kommersielle aktører. Når kontrakter med private kommersielle aktører går ut og nye kontrakter skal tildeles, vil vi derfor prioritere ideelle aktører framfor private kommersielle tilbydere. Slik får brukerne de beste helsetjenestene!

 

Stavanger Arbeiderparti vil:

 • hindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping gjennom profesjonelle rutiner for oppfølging av leverandørene

 • bruke seriøse bedrifter med faste ansettelser, gode lønns- og arbeidsvilkår og minimum 10 prosent lærlinger ved anbud og innkjøpsavtaler

 • prioritere å ha ressurser til å kontrollere at aktører som har fått anbud følger opp vilkårene i konkurransegrunnlaget, og ved brudd fastsette høye satser for bøtelegging 

 • prioritere offentlige og private ideelle tilbydere framfor private kommersielle når det skal tildeles oppdrag innenfor helse- og sosialtjenesten

 • gjøre plass for flere unge i arbeidslivet, blant annet gjennom å ha minst 1 lærling per 500 innbyggere i Stavanger kommune

 • overføre flere oppgaver til kommunens egenregi. Det vil gi bedre muligheter til å sikre norske lønns- og arbeidsbetingelser

Politisk styring og lokaldemokrati

 

Den politiske styringen av Stavanger skal være preget av åpenhet og nærhet. I den nye kommunen er det spesielt viktig at det flyttes makt, myndighet og ressurser fra rådmannsnivået og ut til bydelene. Det er tilsvarende viktig at den politiske organiseringen innrettes slik at menneskelige ressurser og stort engasjement i bydelene blir nyttiggjort på en bedre måte enn i dag.Stavanger framstår i dag som en sentralisert kommune, der den reelle makten og innflytelsen i dagens bydelsutvalg er beskjeden.

 

Arbeiderpartiet ønsker å flytte mer formell beslutningsmyndighet fra rådmannsnivået og ut til bydelene på områder som park, idrett, kultur og trafikksikkerhet. En slik desentralisering må følges opp med nødvendige økonomiske og administrative ressurser. Bydelsutvalgene må også få større innflytelse i utarbeidelsen av alle typer planer og andre større saker. Bydelsutvalgene skal alltid involveres tidlig, og formelle rutiner for medvirkning fra bydelene i utrednings- og beslutningsprosesser må strammes opp.

 

Selv om engasjementet for nærmiljøet i bydelene er stort allerede i dag, finnes det fortsatt krefter som ikke er utløst. Derfor må kommunen bidra til involvering og medvirkning på en langt mer aktiv måte enn i dag. Det bør tilføres personalressurser i hver bydel med sikte på å stimulere og støtte innbyggerinvolvering på bred front. En slik funksjon bør knyttes opp mot arbeidet som i dag gjøres av frivillighetssentralene.

 

Utfordringer og arbeidsmåter varierer i de ulike bydelene. Derfor bør det legges til rette for at bydelsutvalgene kan samarbeide tettere og dele erfaringer på en systematisk måte. Rådmannen må få ansvaret for å arrangere jevnlige møter der alle medlemmene i bydelsutvalgene, andre sentrale politikere i kommunen og administrasjonen deltar.

 

Videre er det viktig at Stavanger framstår som en åpen og tilgjengelig kommune. Arbeiderpartiet vil jobbe for at den politiske deltakelsen blir enda høyere enn i dag, og at dialogen mellom innbyggerne og de folkevalgte blir tettere. Aktiv bruk av smartteknologi, mer inkluderende høringsprosesser, og heving av statusen til Ungdommens bystyre vil bidra til å nå disse målene.

 

Ansatte og tillitsvalgte i Stavanger kommune utgjør en viktig faglig ressurs. Denne ressursen bør de folkevalgte benytte seg av også i kommunalstyrene. Ansattrepresentasjon med tale- og forslagsrett i kommunalstyrene bør derfor gjeninnføres.

 

De folkevalgte har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Stavanger kommune. Dette er et viktig ansvar, og derfor bør politikerne og ikke administrasjonen representere arbeidsgiversiden i arbeidsmiljøutvalgene og hovedarbeidsmiljøutvalget.

 

Stavanger kommune har en lav eiendomsskatt sammenlignes med andre kommuner, skatten skal ikke økes uten at det knyttes direkte opp mot nødvendige velferdsprosjekter knyttet til barn, unge eller eldre. 


Stavanger Arbeiderparti vil:

 • gi bydelsutvalgene større innflytelse i samtlige faser ved utarbeidelsen av plansaker og andre større saker. Rutinene på området strammes opp

 • flytte betydelig makt, myndighet og ressurser fra rådmannsnivået til bydelene

 • utrede innføring av direktevalg til kommunedelsutvalgene     

 • gi bydelsutvalgene/kommunedelsutvalgene større formell beslutningsmyndighet på områder som park, idrett, kultur og trafikksikkerhet

 • sette av personalressurser i alle bydeler for å øke innbyggerinvolveringen

 • avholde jevnlige møter der alle bydelsutvalg, andre sentrale politikere og administrasjonen møtes for å drøfte aktuelle saker og dele erfaringer

 • ta i bruk ny teknologi for å øke valgdeltakelsen og den politiske deltakelsen generelt

 • ta grep for å øke den politiske rekrutteringen fra alle lag

 • ta ungdommens bystyre mer systematisk med i beslutningsprosessene når viktige ungdomssaker forberedes og behandles i bystyret

 • arbeide for at prøveordningen med 16-års stemmerettsalder ved valg gjenopptas, og på sikt gjøres permanent

 • gjeninnføre ordningen med ansattrepresentasjon i kommunalstyrene

 • gjeninnføre ordningen med politisk representasjon i arbeidsmiljøutvalgene og hovedarbeidsmiljøutvalget

Arbeiderpartiet_rosesymbol_hvit_RGB.png

Stavanger Arbeiderparti

 • Facebook - Hvit Circle
 • Instagram - Hvit Circle

Hold deg oppdatert!

Tel. 941 47 049

Breitorget,
4006 Stavanger

© Stavanger Arbeiderparti