Vårt miljø og vårt klima

Tilgang til ren luft, rent drikkevann og fravær av forurensning og støy er avgjørende for vår helse og livskvalitet. Klimaendringer truer boforholdene til millioner av mennesker verden over, og øker faren for ekstremvær og ødeleggelse av bygg og anlegg med store økonomiske tap for den enkelte og for samfunnet. Store reduksjoner i de globale klimagassutslippene må til for å begrense dette. Den største andelen av klimagassutslipp i Norge skjer i de store byene. Stavanger må sammen med de andre kommunene i regionen ta sin del av ansvaret. En ambisiøs klimapolitikk er også nødvendig for et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv. Arbeiderpartiet vil gjøre det lett å velge miljøvennlig, og stimulere til grønn næringsvirksomhet for å styrke lokal konkurransekraft.

 

Den dominerende delen av våre utslipp kommer fra veitransporten. Derfor må det settes inn tiltak som reduserer transportbehovet og bidrar til å gjøre alternativer til privatbilen mer attraktive, slik som gode kollektivløsninger, sykkel og gange. All transport må bli utslippsfri. 

Energieffektive bygg og anlegg, avfallshåndtering og et klimaeffektivt landbruk er også viktig. Ytterligere nedbygging av jordbruksareal må stoppes, det biologiske mangfoldet må bevares og byens grøntarealer må sikres og utvikles til glede for alle.  

 

Stavanger kommune må gå foran med å ta i bruk klimavennlige og miljøvennlige løsninger, og vi må stimulere virksomheter og folk til å gjøre det samme. 

Transportløsninger for framtiden

Å bo i en by gir gode forutsetninger for å ta valg til beste for miljøet. I en moderne by har fotgjengerne, syklistene og kollektivtransport prioritet fremfor privatbilen. Arbeiderpartiet vil prioritere kollektivtransport høyere i fremtidige transportinvesteringer.

 

Kollektivtrafikken skal være tilgjengelig, rask og pålitelig. Arbeiderpartiet ønsker å satse på et miljøvennlig båttilbud som primært skal bidra til å transportere innbyggere til og fra jobb, men også til rekreasjon på badestrender og på øyer i tillegg til å være et tilbud for turister. 

 

Stavanger har spredt bosetting med store avstander mellom bolig og arbeid. Mange flere bruker bilen for å dekke sitt transportbehov enn i de andre storbyområdene. Manglende veikapasitet gir køer og dårlig framkommelighet for all trafikk i rushtiden, mens bussene ikke greier å holde rutene. 

 

Arbeiderpartiet vil at det skal bli enklere og mer fordelaktig å velge kollektiv transport, sykkel og gange i stedet for privatbilen. Derfor støtter vi gjennomføring av planen for bussveien som sikrer fri bane for kollektivtrafikk, noe som gir en sikker, rask og behagelig transport langs traséer med mange boliger og arbeidsplasser. Vi må også få et bedre busstilbud som binder sammen bydeler og gir enkel tilgang til de store arbeidsplassene

 

Arbeiderpartiet ønsker et trygt, moderne og effektivt veinett i Stavanger. Sammen med gode løsninger for kollektivtrafikken, sykkel og gange fører dette til mindre transportbehov og bedre fremkommelighet for dem som må bruke egen bil. Et stort innslag av fossilfrie kjøretøy og maritim transport vil være avgjørende for mulighetene til å redusere klimagasser i transportsektoren. Dette kan sette oss i stand til nå det forpliktende nasjonale nullvekstmålet for byområdene, hvor all økning i persontransport skal skje med kollektiv, sykkel og gange. 

 

Selv om dette er et krevende mål for Stavangerregionen, særlig etter at det nye sykehuset er lagt til Ullandhaug, vil Arbeiderpartiet aktivt arbeide for at dette målet skal nås. Men dersom Stavangerregionen skal bidra til at de nasjonale klimamålene nås må utslippene fra transporten ytterligere ned og bli tilnærmet fossilfri i år 2030.

 

Stavanger Arbeiderparti vil:

 

 • ha bedre rutetilbud og billigere offentlig transport

 • sikre gode kollektivtilbud for Finnøy og Rennesøy

 • sikre rimelige billettpriser på kollektivtransport og videreføre HjemJobbHjem-ordningen

 • utvikle bussveien, med fokus på frekvens, pålitelighet, sikkerhet og reisekomfort

 • avvikle bompengefinansiering i fremtidige samferdselsprosjekter

 • ha en mer rettferdig veiprising som erstatning for bompenger ut fra sosiale forhold og veibruk, og som ikke rammer tilfeldig i forhold til hvor bommene plasseres

 • arbeide for å redusere nivået på bompengeavgiftene i dagens bymiljøavtale  

 • gi refusjon av minst 50% av bompengene til småbarnsfamilier som har søkt om og fått avslag på plass i nærbarnehage, jfr. Skiensmodellen

 • sikre trygge skoleveier 

 • få på plass flere sykkelekspressveier inn mot sentrum som er koblet sammen med sykkelstamveien og sykkelveier i kommunen

 • sikre tryggere sykkelveier, og integrere sykkelveier i all planlegging

 • utvide bysykkelordningen og etablere flere trygge sykkelparkeringer og sykkelhoteller

 • utvide gågatenettet i sentrum og åpne en shuttlebuss i sentrum for å binde de ulike delene av sentrum sammen og redusere behovet for bruk av bil

 • utvikle bedre kommunikasjonsakse fra sentrum over Ullandhaug til Jåttåvågen

 • øke satsingen på Jærbanen og gjenåpne Hillevåg og Forus stasjon

 • bedre kollektivforbindelsene til Stavanger Lufthavn, Sola

 • arbeide for å realisere Øyfast dersom det pågående utredningsarbeidet gir grunnlag for det

 • sikre god sentrumsforbindelse for byøyene med ferje og hurtigbåt, herunder nattfløtt

 • arbeide for utvidet ferjetilbud i helgene lørdag kveld og søndag formiddag

 • begrense bilbasert detaljhandel utenfor sentrum og bydelssentrene

 

Mot et fossilfritt Stavanger i 2030  

 

Klimaendringene er ett faktum, og mye av årsaken ligger i fossile brennstoff. Derfor er det viktig at vi setter oss klare delmål for hvordan vi kan bidra til at Norge kan oppfylle sine forpliktelser i Paris-avtalen. Fossilfrie brensler vil gjøre transporten mer effektiv og grønnere, byggene mer effektive og luften renere. Arbeiderpartiet mener derfor at Stavanger skal redusere sine utslipp betraktelig innen 2030.

 

Stavanger Arbeiderparti vil:

 

 • oppnå 40 prosent energieffektivisering av offentlige bygg innen 2030

 • føre strenge klima- og miljøtiltak i Stavanger kommunes innkjøpsprosedyrer

 • sikre at alle kommunens biler er fossilfrie

 • arbeide for at anleggsvirksomhet i kommunen blir energieffektive og fossilfrie

 • ha som mål at over halvparten av alle jobbreiser skal være til fots, med sykkel eller kollektivtransport innen 2030 

 • medvirke til at offentlig transport skal være karbonnøytral innen 2030

 • stille krav til lav- eller nullutslippsteknologi i kollektiv- og drosjetrafikken

 • øke antall ladestasjoner for elbiler

 • vurdere støtteordning til kjøp av el-sykkel til enkelte grupper

 • utrede begrensning i antall cruiseanløp og maksgrense for utslipp fra cruisenæringen

 • flytte cruisetrafikken ut av Vågen til Bjergsted, stille krav om bruk av landstrøm, og vurdere cruiseturistskatt for å finansiere miljøtiltak rettet mot cruiseindustrien

Jordvernet

De siste tiårene har en betydelig del av Norges beste landbruksjord blitt bygget ned. Denne utviklingen må stoppes. Arbeiderpartiet vil jobbe for å sikre at den gode matjorden blir brukt til matjord også i fremtiden. Derfor mener vi at jordvernet må håndheves strengere enn i dag.

Stavanger Arbeiderparti vil:

 • ha strengere håndhevelse av jordvern

 • legge til rette for at innbyggerne enkelt kan bruke naturen og kulturlandskapet

 • fremme ordninger som kan stimulere til utvikling av et bynært jordbruk som kan holde jordbruksarealene i hevd og gi næringsmuligheter for brukerne

Videreutvikle de grønne lungene og sikre det biologiske mangfoldet i sentrum

Grønne og blå områder i sentrum skaper ro og balanse. I en voksende by blir det vanskeligere å finne plass til flere store grønne områder. Vi skal derfor «flette» naturen inn i byen når vi får mulighet til det, slik at vi får flere små pletter av levende grønt og tilgang til sjø.  

Park- og grøntområder er viktige for trivsel og folkehelse. Jo tettere vi bygger ut, desto viktigere blir det å sikre tilgang på både grøntområder og bynære naturområder. Stavanger har ennå mange verdifulle grøntområder, og disse må i større grad tas vare på og skjermes for utbygging. Samtidig er det viktig å stille krav om at planlagte parkområder faktisk blir bygget ut, og ikke blir liggende ubrukt i boligområder.

Det kastes for mye mat i Stavanger. Å redusere matsvinn er et viktig grep i miljøvernpolitikken i årene som kommer.

Stavanger Arbeiderparti vil:

 • involvere de faglige og frivillige ressursene for innbyggerinvolvering

 • opprette naturreservat i Mosvannet og verne det biologiske mangfoldet

 • bevare adgang til sjøfronten

 • slå en rød ring rundt grønne lunger, og sikre hele byen tilgang til fri- og grøntområder og parker av høy kvalitet for ro, hygge og rekreasjon

 • jobbe for utvikling i bruk av biogass fra regionale ressurser

 • ta skikkelig tak i overvannshåndteringen ved å se spesifikt på materialbruk som absorberer vann, spesielt på utsatte steder som underganger og skråninger 

 • arbeide for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringene, der miljø, fellesskapsinteressene og næringshensyn ivaretas

 • kreve at alle tiltak i grøntområder, parker og rekreasjonsområder skal være miljøvennlige og uten miljøgifter i utformingen

 • utarbeide status for biologisk mangfold og verneverdige grøntområder og innføre områder med varig vern mot utbygging

 • ta vare på det biologiske mangfoldet og ha økt kommunal innsats mot uønskede arter som sitkagran, brunsnegle og stillehavsøsters

 • redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030

 • jobbe for at Stavanger skal bli en palmeoljefri kommune

 • arbeide for å stoppe bruken av unødvendig plast og erstatte engangsprodukter av plast med andre alternativer

 • arbeide for at Stavanger skal være en ledende kommune innenfor dyrevelferd

Arbeiderpartiet_rosesymbol_hvit_RGB.png

Stavanger Arbeiderparti

 • Facebook - Hvit Circle
 • Instagram - Hvit Circle

Hold deg oppdatert!

Tel. 941 47 049

Breitorget,
4006 Stavanger

© Stavanger Arbeiderparti