Våre boliger, vår by, våre bygder

Stavanger skal utvikle seg videre som regionens senter. Kommunen skal være attraktiv å etablere seg i, bo i og bli værende i. Arbeiderpartiet vil snu trenden med fraflytting, og sette inn de tiltakene som trengs for at både bedrifter og mennesker skal velge Stavanger.  Da trenger vi sikre og interessante arbeidsplasser, tilgang til bolig, spenstige kulturarenaer og grønne og blå fristeder. Vi skal ha et levende og kompakt sentrum som utvikler seg samtidig som vi verner om byens identitet. Vi vil skape pulserende bydeler som gir gode bokvaliteter, særlig for barnefamilier. Arbeiderpartiet vil ha en grønn og framtidsrettet kommune.

Bolig til alle

 

Et godt sted å bo er grunnleggende for helse, arbeid, samfunnsdeltakelse og et verdig liv. For Arbeiderpartiet er det en selvfølge at alle skal ha denne muligheten, men det er dessverre ikke tilfelle i dag. Mange unge har det spesielt vanskelig,  og dette bekymrer oss. Høye priser og liten tilgang på utleieboliger gjør at boligdrømmen for mange ikke kan realiseres. Dessverre velger også mange barnefamilier å flytte ut av byen vår. I dag importerer Stavanger  20-åringer og eksporterer barnefamilier. Denne utviklingen må snus.  

 

Arbeiderpartiet vil føre en boligpolitikk der kommunen tar ansvar for denne situasjonen. Vi vil føre en politikk som sikrer at vanlige lønnstakere kan kjøpe seg sin egen bolig. Vi vil styrke situasjonen til småbarnsfamiliene, studentene og enslige. De som faller utenfor boligmarkedet, skal få bistand til å skaffe seg bolig.

 

Arbeiderpartiet ser nødvendigheten av varierte boligtyper i hele kommunen. Det skal være plass til ulike mennesker med forskjellig livssituasjon og økonomi. Gjennom å bygge flere studentboliger vil Arbeiderpartiet gjøre Stavanger til en mer attraktiv by for studenter. Vi ønsker også sterk oppmerksomhet på de eldres bosituasjon og trivsel. 

 

Vi tror på å styrke offentlige løsninger. Arbeiderpartiet vil føre en aktiv boligpolitikk i samarbeid med boligbyggelagene og private utbyggere. Kommunen må være handlekraftig på dette området. Vi må aktivt kjøpe tomter, og det kommunale tomteselskapet er en viktig aktør som må utnyttes bedre. Det må også prioriteres å utrede modeller for å få unge og småbarnsforeldre inn på boligmarkedet, for eksempel gjennom å opprette en kommunal garanti for egenkapital. 

 

Stavanger Arbeiderparti vil:

 

 • sikre kommunal styring av boligpolitikken gjennom aktivt eierskap til tomter, effektive plan- og reguleringsprosesser og forpliktende avtaler med utbyggere om gjennomføring av utbyggingen

 • søke kommunal forkjøpsrett dersom landbruk-, natur- og friluftsområder reguleres til boligformål

 • utrede ordninger for å få unge og småbarnsforeldre inn på boligmarkedet

 • skaffe tomter gjennom kjøp og bortfesting med mål om å bygge minst 300 studentboliger i perioden

 • innføre boliggaranti for nye studenter som flytter til byen

 • legge til rette for at en andel av nye boenheter skal være kommunale utleieboliger, og at disse spres geografisk mellom bydelene

 • sikre en variert boligsammensetning og varierte leilighetsstørrelser i hele byen

 • prøve ut "Leie til eie"-prosjekter i samarbeid med boligbyggelagene ved bruk av Husbankens startlån og tilskuddsordninger

 • arbeide for bygging og etablering av flere utleieboliger i regi av boligbyggelag, stiftelser, ideelle organisasjoner og private aktører gjennom en tilskuddsordning i Husbanken

 • sikre at innbyggere med utviklingshemming og/eller funksjonsnedsettelser får boliger tilpasset sine behov, og legge til rette for etableringen av bokollektiver for personer med utviklingshemming

 • bruke tilskuddsordningen for boligtilpasning kan benyttes slik at syke og eldre kan bo lenger hjemme og motta nødvendige hjelpetjenester i egne hjem

 

En vakker og tilgjengelig by

 

Arbeiderpartiet ønsker et grønt og framtidsrettet sentrum, attraktivt også på grunn av sitt omdømme som et trygt og trivelig sted å bo.  

 

Vi ønsker en urban og vennlig by med korte avstander, gode kollektivløsninger og pulserende liv. Byutvikling skal brukes aktivt for å styrke folkehelsen og forebygge ensomhet. Arbeiderpartiet vil legge til rette for gode og varierte møteplasser og byrom. God arkitektur gir holdbare bygg og er en lønnsom investering for det offentlige og det private. 

 

Natur og kulturlandskap er en viktig del av kommunen, og beliggenheten ved hav og fjord gir oss unike kvaliteter. Dette er verdier som vi må ta vare på til det beste for alle  våre innbyggere. Vi må samtidig sørge for god tilgang på grønne lunger også  i bykjernen.   

 

Arbeiderpartiet vil at kommunen skal planlegges langsiktig og med fokus på fellesskapsinteresser. Vi vil planlegge utviklingen av nye, større boligområder slik at skoler, barnehager, idrettsanlegg, kollektivløsninger og annen infrastruktur er på plass samtidig som folk flytter inn. Vann, kloakk, elektrisitet og IT må tas inn i planleggingen på et tidlig tidspunkt slik at fremtidig graving  kan reduseres til et minimum. 

 

Stavanger har noen områder med større levekårsutfordringer enn andre. Det er nødvendig med en langt sterkere innsats fra kommunens side for å sikre byens innbyggere like muligheter. Vi måstoppe og reversere de økende sosiale forskjellene i Stavanger. 

 

Stavanger Arbeiderparti vil:

 

 • sette særlig strenge krav til tilpassing ved nybygging og fortetting i eksisterende småhusområder

 • ta vare på våre grønne og blå lunger, og ruste opp parkene og sørge for flere trær og benker i hele byen

 • utforme en stor lekepark for barn og eldre i sentrum, for eksempel i Bjergsted

 • sikre fri ferdsel i strandsonen, skape nye turveier og legge til rette for turaktivitet i hele kommunen

 • prioritere kvinner ved navngivning av nye gater og oppføring av nye statuer

 • legge prinsippet om bærekraft til grunn for byutvikling

 • ha en ren kommune, med jevnlig avfallstømming, flere offentlige søppelkasser og lavt støynivå

 • styrke satsingen på universell utforming

 • arbeide for tilstrekkelig bredbåndskapasitet i hele kommunen

 • at utbyggere som får gjennomføre store prosjekt, gir noe ekstra tilbake til fellesskapet i form av parker, tilrettelagte og tilgjengelige arealer og andre tiltak når dette har sammenheng med utbyggingen

 • stille krav til grønne tak for større nybygg

 • sikre støtte til utbedringer og vedlikehold av turstier i kulturlandskap og beitemark

 • gi bedre vilkår for bruk av småbåter 

 

Bybevaring er byutvikling

 

Vår by og våre omgivelser har en viktig historie. Det vil Arbeiderpartiet bevare og respektere, samtidig som vi søker utvikling og næringsforståelse. Vi har tro på at tiden er inne for å myke opp skillelinjene mellom byutviklere og byvernere, samtidig som vi vil ta hensyn til næringslivets behov. Her er samarbeid og identitetsforståelse nøkkelen.

 

I kjernen av vår identitet ligger en internasjonalt anerkjent trehusby. Arbeiderpartiets slår ring om denne identiteten og vil gi den både vern og gode levekår. Vi skal være med på å bevare og utvikle de berømte signalbyggene og områdene vi er stolte av å være i besittelse av, enten det er Domkirken og våre middelalderkirker på Finnøy og Rennesøy, Kongsgård eller Gamle Stavanger. Vi ønsker å utrede bevaringsorientert og moderne utvikling av andre historiske områder, som Hermetikkgata i Østre Bydel og Eckhoffhøyden med sine praktfulle monumentalbygg.

 

Arbeiderpartiet ønsker et moderne samspill mellom det gamle og det nye. Vi ønsker innovative løsninger som ivaretar identitet. Vi vil stille strenge krav til kvalitet i all by- og stedsutvikling i kommunen. 

 

Stavanger Arbeiderparti vil:

 

 • styrke byantikvarens rolle, gjennom økt bemanning og økt informasjonsarbeid

 • sikre god og organisk arkitektur i byen, blant annet ved å etablere en stilling som byarkitekt

 • arbeide for konstruktiv dialog mellom utviklere og bevaringsinstanser

 • verne og videreutvikle Trehusbyen

 • arbeide for en bevaringsorientert revitalisering av Eckhoff-høyden 

 • innføre vernemillion hvor innbyggere kan få støtte til tilbakeføring og restaurering av trehus

 • opprette tilskuddsordning for kulturminnevern 

 • styrke befolkningens innflytelse i byutviklingssaker

 • gi huseiere gratis tilgang til kommunens fotoarkiv

 • utnytte arkitektur aktivt for å skape kvalitet i byutviklingen, og sette krav om bruk av arkitektkonkurranser

En by i vekst

Verdiskaping og styrking av lokalt næringsliv og jordbruk skal stå sentralt i kommunal planlegging. Styrking av byens urbane kvaliteter er viktig for at Stavanger skal lykkes med å tiltrekke seg framtidens arbeidsplasser og arbeidstakere. 

 

Stavanger Arbeiderparti vil:

 

 • legge til rette for at flere skal bo, arbeide og handle i sentrum. Dette skal skje ved hjelp av en ny, offensiv sentrumsplan og et tettere offentlig-privat samarbeid gjennom City Impact District-prosjektet

 • prioritere fortetting langs kollektivaksen mellom Stavanger og Sandnes

Arbeiderpartiet_rosesymbol_hvit_RGB.png

Stavanger Arbeiderparti

 • Facebook - Hvit Circle
 • Instagram - Hvit Circle

Hold deg oppdatert!

Tel. 941 47 049

Breitorget,
4006 Stavanger

© Stavanger Arbeiderparti