Våre arbeidsplasser, vårt næringsliv og vår kunnskapsby

Arbeiderpartiet vil bekjempe forskjeller og sikre gode tjenester for alle. Men før vi kan dele, må vi skape. Da må vi sørge for at Stavanger er en attraktiv kommune å etablere seg i og drive næring i. Olje- og gassnæringen står sentralt i vårt næringsliv, og vil gjøre det i lang tid fremover. Vår nest største næring, en høykompetent og innovativ leverandørindustri, har de siste årene vist stor evne til omstilling og nytenking. Kunnskap og kompetanse har kommet nye næringer til gode, som fornybar energi og høyteknologisk havbruk. Vi skal fortsatt utvikle nye produkt og tjenester i vår region. Men vi trenger flere ben å stå på, og vi trenger flere arbeidsplasser i nye sektorer. Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, både for modne og for nye næringer.

Vi har lagt bak oss noen tøffe år. Fortsatt står mange næringslokaler tomme, og mange venter ennå på å finne sin nye arbeidsgiver. Kommunen kan ta en sterkere rolle for å bidra til flere arbeidsplasser i Stavanger. Vi vil at Stavanger skal være landets fremste næringskommune. Det skal være enkelt og  raskt å etablere arbeidsplasser i vår kommune. Vi ønsker å gjennomgå virkemidlene kommunen rår over med sikte på å tiltrekke oss nye arbeidsplasser og beholde de vi har. 

Stavanger vil være en energiby for fremtiden, men også en betydelig jord- og havbrukskommune. Vi vil selv ta regien på næringsutviklingen i byen vår, og vil styrke kommunens egen næringsavdeling. For å mobilisere folks skaperkraft og engasjement, vil vi gjøre det enklere å gjøre ideer om til virkelighet og drive små og mellomstore bedrifter. Det skal bli mer attraktivt å etablere næringsvirksomhet i Stavanger gjennom prosjektet «Fasit Stavanger». Vi skal forenkle og redusere byråkrati for bedriftene og stille større krav til saksbehandlingstid. Ved behandling av plan- og byggesaker vil vi prioritere næringsvirksomheter som vil etablere seg i sentrum. 

Stavanger kommune skal sammen med statlige og fylkeskommunale virkemiddelaktører legge til rette for innovasjon og vekst i nye og etablerte bedrifter. Kommunen skal delta i internasjonalt samarbeid med relevans for næringslivet. Arbeiderpartiet vil bidra til å sikre fremtidig markedsadgang ved å støtte opp om EØS-avtalen og eksportrettede næringer. 

Stavanger Arbeiderparti vil:

 • opprette prosjektet «Fasit Stavanger» for å få til en et hurtigspor for næringslivet i byggesaker og lokasjonshenvendelser

 • arbeide for å beholde nasjonale og internasjonale selskapers hovedkontor i Stavanger

 • legge til rette for, og profilere Stavanger rettet mot internasjonale investeringer og etableringer gjennom en sterk, aktiv og utadrettet næringsavdeling

 • skape et enda mer attraktivt Stavanger for bedrifter og arbeidstakere med høy kompetanse. Dette krever samordnet satsing innen barnehage, skole, kultur og bolig

 • forsterke arbeidet med å få flyttet nye statlige arbeidsplasser til kommunen

 • legge til rette for sterke innovative økosystemer gjennom samlokalisering mellom offentlige kunnskapsinstitusjoner, oppstartmiljøer og bedrifter

 • satse videre på sterke klynger og nettverk gjennom koordinert virkemiddelbruk og målrettet arbeidsinnsats

 • legge til rette for nye næringer som datalagring og arbeide for gode rammevilkår for nye næringer

 • legge til rette for at Stavanger skal ta en lederposisjon i Norge innenfor sirkulærøkonomien 

 • støtte opp om inkubatorer og kontorfellesskap for gründervirksomhet

 • utarbeide anbudsreglement som gjør at også små virksomheter kan delta i konkurranser

 

En attraktiv og internasjonal næringsby

Olje- og gassnæringen er viktig for Stavanger, og den vil være det i mange år fremover. Samtidig er sektoren i endring, både som følge av svingninger i markedet og som følge av nasjonale krav om å redusere klimagassutslippene. Derfor er det viktig at Stavanger satser sterkt på å tilstrekke seg næringer også innenfor andre sektorer. Vi må gjøre mer for å få til kompetanseoverføring fra petroleums-  og leverandørindustrien til andre næringer som kan vokse.

Stavanger Arbeiderparti vil:

 • verne om sentrumsnære industriarbeidsplasser, inkludert å sikre ekspansjonsmuligheter for Rosenberg, og legge til rette for næringspark og fortsatt industridrift på Buøy 

 • arbeide for at fornybarfondet Nysnø får de rammevilkårene det trenger for å bidra til omstilling

 • videreutvikle Forus som et nasjonalt og internasjonalt ledende næringsområde for kombinerte virksomheter, plasskrevende industri og varehandel

 • styrke samarbeid med Norsk senter for flerkulturell verdiskaping med mål om å hjelpe flere etablerere med innvandrerbakgrunn

 • satse på Stavanger som et finansielt sentrum med fokus på investering og teknologi

 

Landbruk og havbruk

Etter kommunesammenslåingen med Finnøy og Rennesøy vil vår kommune være en av landets største jordbrukskommuner og Rogalands største havbrukskommune. Stavanger vil ha en betydelig produksjon av tomater, lam, melk, fjørfe og fiskeoppdrett. Jordbruk og havbruk vil også i fremtiden være helt sentrale næringer på øyene i Nye Stavanger. Arbeiderpartiet vil sørge for at kommunen har tilstrekkelig kompetanse for å ivareta alle våre næringer. I matfylket Rogaland, med kortreiste råvarer av høy kvalitet, vil vi løfte Stavanger som Norges matby nummer én.

Stavanger Arbeiderparti vil: 

 • sikre de langsiktige vilkårene for jordbruket gjennom et sterkt jordvern og ved å ivareta langsiktige grenser for jordbruk

 • legge til rette for store og små bruk i hele kommunen

 • trappe opp satsingen på sjømat- og oppdrettsnæringen i sjø og på land, samt styrke forskningsinnsatsen og undervisningskompetansen

 • legge til rette for teknologioverføring fra olje- og gassnæringen for å løse utfordringer knyttet til miljø og fiskehelse i oppdrettsnæringen

 • legge til rette for et mer klima- og miljøvennlig jordbruk og havbruk

 • øke satsingen på bioøkonominæringer

 

Smartby

 

Stavanger har inntatt en posisjon som en ledende smartby. Vi vil styrke rammene til teknologi og innovasjonskonferansen Nordic Edge og kommunens smartbykontor, og bidra til flere møtesteder hvor kommunen og bedrifter sammen kan finne gode løsninger på byens utfordringer. Vi vil også legge til rette for vår egen “digitale leverandørindustri” på smartbyområdet. Stavanger kan bli ledende på helseteknologi innenfor primærhelsetjenesten, som er et marked i kraftig vekst.  Det offentlige har ansvar for omsorgen for våre eldre, men både Lyse AS og private aktører kan utvikle og skape teknologi som kan avlaste eldre og pårørende i hjemmet sitt og på sykehjem. Stavanger har lang erfaring med høyteknologisk utvikling, og nyere samarbeidsprosjekter mellom energisektoren og helsesektoren på teknologiske prosjekter.  Vi ønsker fra kommunens side å øke satsingen på velferdsteknologi og bruke offentlige anbud som en mulighet for næringsutvikling på helsetjenester og -produkter, slik Stavanger kommune har opparbeidet seg lang erfaring på gjennom innovasjonspartnerskapet med Innovasjon Norge. 

 

Stavanger Arbeiderparti:

 • legge til rette for utvikling av Smart Care Cluster og næringsaktører innenfor helse, inkludert et "Testlab",  et pilotprosjekt for ny teknologi innen eldreomsorg  

 • bruke plan- og arealreguleringen for å legge til rette for digital infrastruktur som styrker utviklingen av smartbyen 

 • bruke anbud på teknologi for i enda større grad å gjøre innovative anskaffelser slik at man også får utviklet markedet på den teknologien det er behov for. Dette vil i i tillegg være en katalysator for næringsutvikling

 

Kunnskapsbyen

Arbeiderpartiet ønsker å videreutvikle Stavanger som universitetsby og studentby. Vi har sterke forsknings-, undervisnings- og innovasjonsmiljøer ved Universitetet i Stavanger, NORCE Norwegian Research Centre, VID vitenskapelige høyskole, Bedriftsøkonomisk Institutt, og Stavanger Universitetssykehus. Arbeiderpartiet ønsker å styrke Stavanger som vertsby for viktige institusjoner, som med sine nasjonale og internasjonale nettverk gjør vår region attraktiv for høyutdannet arbeidskraft, og for både det nasjonale og internasjonale konferansemarkedet. 

 

Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for studentbyen Stavanger, og vi vil legge til rette for at så mange som mulig av våre studenter får mulighet til å bruke sin kompetanse i vår region, gjennom flere møteplasser mellom studenter og bedrifter og samarbeid om praksisplasser m.m.
Vi vil arbeide for etablering av et helsehus på Ullandhaug, og tilgang på fastlege for studenter etter modell fra Bergen. Stavanger kommune skal være en aktiv tilrettelegger for bygging av flere studentboliger i regi av SiS, med mål om dekningsgrad på 20% av studentmassen. Arbeiderpartiet vil arbeide for et godt og rimelig rutetilbud fra sentrum til campusene, og vi vil ha bysykkelstasjoner til alle campuser. 

Stavanger Arbeiderparti vil: 

 • styrke Stavanger som universitetsby og legge til rette for fakulteter i sentrum 

 • støtte opp om Helsecampus Ullandhaug og løfte helse- og helseteknologi som satsningsområde  

 • arbeide for opprettelse av et medisinstudium og jordmorstudium ved Universitet i Stavanger

 • videreutvikle Folken som studentenes kulturhus

 • legge til rette for flere elevbedrifter i ungdomsskolen, og videreutviklinge entreprenørskapskompetanse for barn, unge og pedagoger i Stavangerskolen, i samarbeid med Ungt Entreprenørskap  

 • styrke den høyere yrkesfaglige utdanningen som videreutdanningsarena for fagarbeidere

 

Turisme 

Kultur- og festivalnæringen utgjør en viktig del av vår kommunes næringsliv og økonomi. Stavanger har potensial til å bli en betydelig større kongressby. Arbeiderpartiet vil gi disse næringene høy prioritet gjennom det kommunale virkemiddelapparatet, og samtidig legge til rette for økonomisk bærekraft.

Stavanger Arbeiderparti vil: 

 • legge til rette for konferansemarkedet og styrke Stavanger som kongressby

 • utvikle området rundt Sverd i Fjell som et attraktivt turistområde, inkludert som mulig lokasjon for et nytt Vikingsenter 

 • være tilrettelegger for festivaler og arrangement som bygger opp under Stavangers identitet

 

Et inkluderende arbeidsliv for alle

Vårt gode velferdssystem og aktive arbeidsmarkedspolitikk bidrar både til et fleksibelt arbeidsliv og til å holde ledigheten nede. Likevel er det altfor mange som står utenfor arbeidslivet og som ønsker å jobbe. Dette er både ungdom som har droppet ut av videregående skole, langtidsledige, personer med psykiske problemer og andre syke og delvis uføre. Flere av disse kan ikke og skal ikke jobbe, men mange ønsker en jobb, og trenger på ulikt vis fellesskapets bidrag for å få det til. Den enkelte har en plikt til å bidra etter evne, og fellesskapet har en plikt til å stille opp for disse. 

 

Vi vil ha enpolitikk for arbeidslivet som sørger for at de som står utenfor arbeidslive, og som Stavanger trenger for å bygge byen, kommer i jobb. I vårt arbeidsliv trenger vi alle.  

Stavanger Arbeiderparti vil: 

 • koble alle sosialhjelpsmottakere kobles til en rett til aktivitet som bidrar til å kvalifisere for arbeidslivet

 • øke sysselsettingen i Stavanger gjennom å involvere trepartssamarbeidet mer aktivt, for å få spesielt innvandrere, de med forsørgeransvar og unge under 30 år i jobb

 • stille sommerjobber til rådighet for ungdommer med minoritetsbakgrunn, særlig for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

 • øke antallet VTA-plasser, med prioritet til unge under 30 år

 • satse på god informasjon om og gode rammer for voksenopplæring, bl.a. ved å sikre nok ressurser til Johannes Læringssenter som arena for kvalifisering til videre utdanning og arbeid

Arbeiderpartiet_rosesymbol_hvit_RGB.png

Stavanger Arbeiderparti

 • Facebook - Hvit Circle
 • Instagram - Hvit Circle

Hold deg oppdatert!

Tel. 941 47 049

Breitorget,
4006 Stavanger

© Stavanger Arbeiderparti