Vår kultur, vår idrett og våre frivillige 

Kultur og idrett inspirerer, danner, inkluderer og åpner dører mot omverden. Et rikt og tilgjengelig fritids- og kulturtilbud er viktig for trivsel, helse, integrering og livsglede.Arbeiderpartiet vil bryte ned barrierer og jobbe for et sterkt fellesskap på tross av ulikheter. Vi vil derfor senke terskelen for deltakelse i fritids- og kulturtilbud, og jobbe aktivt for at flest mulig får anledning til å delta. En sterk frivillig sektor bygger opp om vårt demokrati og genererer verdier for mennesker og samfunn. Gjennom opplevelser og mestring, aktivitet og rekreasjon utvikler vi oss som mennesker og strekker oss mot et sterkere samhold.

 

 

Kulturbyen Stavanger

 

Kultur- og idrettstilbud skal være tilgjengelig for hele kommunens befolkning, uavhengig av inntekt, alder og tilhørighet. Alle barn skal ha like muligheter til å utøve og oppleve kunst og kultur med stor bredde og kvalitet. Arbeiderpartiet vil videreføre kulturformidling til barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken. Vi vil ha et variert og godt kulturskoletilbud i alle bydeler, med foreldrebetaling som gjør tilbudet tilgjengelig for alle. Vi vil forsere arbeidet med å opprette bydelskulturskoler, som i Kvernevik.

 

De profesjonelle kulturinstitusjonene er viktige drivkrefter i regionen. Disse skal sikres gode og forutsigbare rammevilkår. Kommunens bidrag til videre utvikling må ivaretas, og kommunen skal være aktiv og offensiv der den har eierandeler. Vi vil arbeide for at statens bidrag til de regionale kulturinstitusjonene økes.

 

Både Museum Stavanger og Rogaland Teater har utbyggingsbehov. Arbeiderpartiet mener disse behovene kan ses i sammenheng, og at Kannik-området byr på spennende muligheter for både teater- og museumsdrift.

 

Ungdomsklubber skal være tilgjengelig i alle bydelene, og skolers potensial som kulturarenaer må utnyttes bedre. For mange barn og unge dekker skolegårdene et annet behov enn idrettsbanene, og Arbeiderpartiet vil ha en rask oppgradering av skolegårdene som del av et større levekårsløft.

 

Stavanger Arbeiderparti vil:

 

 • styrke og videreutvikle Sølvberget som byens litteratur- og kulturhus

 • løse behovene for utbygging ved Rogaland Teater og Museum Stavanger gjennom felles lokalisering i Kannik-området 

 • forbedre og styrke stipendordningene for det frie kunstfeltet

 • styrke det lokale filmmiljøet, øke støtten til lokal filmproduksjon, og støtte formidling av Stavangers filmhistorie med fokus på digitalisering av byens filmarv

 • utvide kulturskolen for å nå nasjonalt mål om å tilby 20 % av grunnskoleelevene plass, øke antall friplasser, og videreutvikle en bydelsnær kulturskole

 • øke støtten til nettverket for forfulgte forfattere (ICORN) 

 • styrke mangfoldsbyen i samarbeid med kulturlivet og ideelle aktører som arbeider for dialog

 • arbeide for rehabilitering av viktige kultur- og byhistoriske bygg, herunder våre fem middelalderkirker, et større statlig tilskudd til rehabilitering av Stavanger domkirke som et unikt bygg i byen og landet

 • innføre kulturkort for barn og unge for å øke antallet kulturopplevelser for aldersgruppen

 • styrke vennskapsbysamarbeidet, særlig med vennskapsbyer i utviklingsland

 

Aktivitet for alle

 

Vi vil arbeide systematisk for å fange opp barn og unge som faller utenfor fritidsaktiviteter, og vi vil senke den økonomiske terskelen for deltakelse. Antall friplasser i kulturskolen må økes.

 

Med sine over 40 000 medlemmer, over 150 klubber og et mangfold av frivillige, er idretten en uunnværlig ressurs for byen. Videreutviklingen av idretten i Stavanger skal baseres på attraktive og mangfoldige tilbud i bydelene der folk bor, med åpne, tilgjengelige idrettsanlegg og lave medlemskontingenter. Toppidrettsutøvere skal kunne utøve idretten sin og utvikle seg i regionen. Dette er viktig for identitet, stolthet og idrettsturisme. Anlegg av nasjonal og internasjonal standard skal planlegges, utvikles og driftes i fellesskap med våre nabokommuner.

 

Korpsbevegelsen og speiderbevegelsen er eksempler på andre viktige aktivitetsarenaer i Stavanger. Flere skolekorps og voksenkorps i Stavanger  mangler egnede øvingslokaler. Vi vil arbeide for at disse skal likestilles med idretten når det gjelder forbedring og utbygging av tilpassede arenaer. 

 

Frivilligheten gir store bidrag til gode oppvekstkår, fellesskap, mangfold og livskvalitet. De frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle i inkluderingsarbeidet på tvers av mange ulike grupper i samfunnet. De må derfor sikres nok støtte og tilgang på aktivitetslokaler.

 

Stavanger Arbeiderparti vil:

 

 • sikre lave medlemskontingenter, blant annet gjennom en egen lavterskelpott etter mønster fra Eiganes og Våland bydel, slik at idrett og andre fritidsaktiviteter er tilgjengelig for alle

 • opprette flere koordinatorstillinger for å få flere barn og unge inkludert i kultur- og fritidsaktiviteter

 • fremme nye, smarte løsninger når det gjelder planlegging og bygging av idrettsanlegg i nærmiljøet, slik at flere idrettsgrener kan kombineres og hvor både organisert og uorganisert aktivitet kan utøves

 • likestille andre frivillige organisasjoner med idretten når det gjelder egnede arenaer for aktiviteten, og beholde gratisprinsippet for bruk av disse arenaene

 • bidra til bygging av et 50-metersbasseng i Stavanger-regionen

 • bygge et 25-metersbasseng i Hinna bydel

 • sikre tilgang til nye kunstgressbaner i bydelene der behovet er størst

 • åpne idrettshaller for barnefamilier på søndager

 • opprette en portal med informasjon om tilbudene om tilrettelagt trening

 • skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen

 • etablere frivillighetssentral i alle bydeler

 • gjøre det enklere for lag og organisasjoner å søke om kommunale tilskudd

 • videreføre bibliotek- og kulturskoletilbudet i de nye delene av kommunen

 • utvikle skolebygg som kulturarenaer ved nybygg og rehabilitering, for korps og andre kulturaktører

 • gjøre frivillig sektor mer kjent og tilgjengelig for unge

 • utnytte skoler og andre offentlige bygg til lag og organisasjoner på kveldstid

 • øke integreringsmidlene 

 • etablere ungdomsklubber i alle bydeler og bevare Metropolis på Nytorget som et viktig møtested for ungdom, samlokalisert med Ungdom og Fritid. Ved ombygging skal Metropolis sikres erstatningslokaler fra dag én

 • styrke Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken og kulturtilbudet i barnehagene

 • legge til rette for at flere ansatte i kommunens virksomheter kan sykle til jobb ved oppgradering av garderobe- og sykkelfasiliteter

Arbeiderpartiet_rosesymbol_hvit_RGB.png

Stavanger Arbeiderparti

 • Facebook - Hvit Circle
 • Instagram - Hvit Circle

Hold deg oppdatert!

Tel. 941 47 049

Breitorget,
4006 Stavanger

© Stavanger Arbeiderparti