Vår helse

God helse er avgjørende for å kunne leve et trygt og godt liv. I Norge har vi bygget opp et velferdssamfunn som sikrer gode helsetjenester til alle, uavhengig av inntekt.  Vi er bekymret for utviklingen mot et todelt helsevesen i Norge, og vi sier derfor nei til økt privatisering.Arbeiderpartiet vil bruke de store pengene på de viktigste oppgavene. Derfor prioriterer vi helse og velferd framfor skattekutt til dem som har mest fra før. Arbeiderpartiet vil ha en helsepolitikk som legger til rette for alles rett og mulighet til å ta gode valg for egen helse, med brukernær forvaltning og brukernære tjenester. Til dette trengs en bred samfunnsmobilisering for folkehelse og målrettet forebygging. 

 

Offentlig ansvar for helse

Arbeiderpartiet ønsker en sterk offentlig helsetjeneste for alle der pengene går til helsetjenester, ikke til privatisering, profitt og utbytte. Hjelp skal ikke avgjøres av betalingsevne, men av helsen og innbyggernes behov. Nåværende regjering legger til rette for mer privatisering, for eksempel gjennom ordningen med fritt behandlingsvalg og økende bruk av kommersielle aktører i omsorgstjenestene. Dette har ikke bidratt til å styrke helsetjenestene i særlig grad, det har heller økt byråkratiet. Flere private aktører øker faren for overdiagnostikk og overbehandling i det private tilbud, og vil samtidig kunne føre til mindre kapasitet med lengre køer og ventetider innenfor de offentlige sykehusene.

Det offentlige må ha strenge krav for å sikre at midlene blir brukt på en fornuftig og mest mulig effektiv måte. Lyse AS er som et offentlig eid selskap en av de viktigste aktørene i utviklingen av velferdsteknologi og må fortsatt være en helt sentral samarbeidspartner for kommunen. I tillegg må vi få til et godt samspill med private markedsaktører. Dette er en krevende oppgave for privat sektor, og offentlige anbud er en mulighet til å kan fungere som katalysator for å utvikle ny teknologi på  områder der vi trenger det i helse- og omsorgsarbeidet.

 

Men for å få dette til, må det forankres hos de som skal bruke denne teknologien. Eldre må få hjelp til å tilegne seg teknologien og  med vedlikehold og brukerstøtte i det daglige. Vi trenger endringsagenter som brenner for dette. Dette må være folk som innehar viktig IT- og teknologikompetanse, men som også har kompetanse på menneskelige relasjoner.

 

Stavanger Arbeiderparti vil:

 

 • prioritere finansiering av det offentlige helsevesen og de private-ideelle aktørene fremfor kommersielle virksomheter, herunder overta driften for Boganes sykehjem

 • opprette kommunale fastlegestillinger for å rekruttere unge leger som ikke ønsker eller har mulighet til å investere i en vanlig fastlegepraksis 

 • øke satsingen på velferdsteknologi og opprette egne stillinger for endringsagenter som er med på omorganiseringen

 • videreutvikle og sikre ressurser til gjennomføringen av samhandlingsreformen slik at den tjener sitt forebyggende og helsefremmende formål   

 

 

Forebyggende helsearbeid

 

Norge har lenge vært et land kjennetegnet av små sosiale forskjeller. Dette er i ferd med å endre seg. Vi ser det spesielt ved at antallet barn som vokser opp i fattige familier øker. I 2016 levde 2968 barn i lavinntektsfamilier i Stavanger. Det er en økning på hele 43,6 prosent fra årene før.

 

Bekjempelse av fattigdom og dårlige sosiale kår er det viktigste folkehelsetiltaket for å fremme fysisk og psykisk helse. Rettferdig fordeling av ressurser og muligheter gir grobunn for tillit, trygghet, deltagelse og helse for alle. Kjernen til et godt samfunn er et fornuftig skattesystem som sikrer gode levekår for alle og gode fellesordninger, som skole og barnehage. Vi vet at et samfunn med små ulikheter fremmer høyere økonomisk vekst for alle.


Norge er et av få land i Europa som ikke tilbyr skolemat. Mat og et felles måltid gir grunnlag for god læring ved å fremme ro, sosialt samvær og læringslyst. Arbeiderpartiet mener skolemat også er et godt tiltak for å redusere ulikhet. Derfor vil vi innføre skolemat i utsatte levekårsområder. En langsiktig målsetning er at alle skoler i byen skal tilby skolemat.Maten skal være gratis. 

 

Vi må legge til rette for å øke kunnskapen hos innbyggerne om hva de selv kan gjøre for å opprettholde god helse, hvilken teknologi de kan skaffe seg selv, hvilke hjelpemidler som finnes, og hva man kan tilrettelegge for i egen bolig for å unngå å måtte flytte på institusjon ved funksjonsnedsettelse.

 

Vi vet at fysisk aktivitet er helsefremmende og helseforebyggende. Derfor vil vi prioritere å legge til rette for at flere eldre er i aktivitet.

 

Stavanger Arbeiderparti vil:

 • styrke innsatsen mot barnefattigdom i kommunen

 • knytte fritidstilbud tettere opp til skolen, gjennom styrket samarbeid med frivillige organisasjoner 

 • innføre skolemåltid i fellesskolen

 • at barnehagene skal ha et sunt og næringsrikt mattilbud, uavhengig av hvilken barnehage barnet går i 

 • øke den fysiske aktivitet i barneskolen gjennom en tydelig satsning på fysisk aktiv læring

 • forebygge ensomhet gjennom utvidede sosiale aktiviteter som organiseres i samarbeid med frivillige organisasjoner

 • tilrettelegging for en time daglig fysisk aktivitet for eldre på institusjon

 • øke antall dagsenterplasser i bydelene

 • opprette frivillighetskoordinator som kan veilede barn og deres familier til aktivitetstilbud i kommunen

Rus og psykiske lidelser

Flere undersøkelser viser at rusavhengige ofte er psykisk syke, og forskning slår fast at behandlingen av rusavhengighet og psykisk sykdom blir mer effektiv når den ses i sammenheng. Arbeiderpartiet mener at bedre rusomsorg må prioriteres, og at individuell oppfølging må ivaretas. Det må både legges til rette for flere plasser i bofellesskap for rusmisbrukere med sammensatte lidelser, og det må bygges flere kommunale boliger for personer med ruslidelser. I tillegg må det sørges for tilstrekkelig kapasitet i kommunale bofelleskap for personer med alvorlige psykiske lidelser.

5-600 mennesker mister livet i selvmord hvert år. Sammenlignet med trafikkdødsfall er dette svært høyt. Det er den nest høyeste dødsårsaken blant unge mennesker i dag. Dette er et stort samfunnsproblem som Arbeiderpartiet vil gjøre noe med. Stavanger kommune skal være et samfunn beskyttet mot selvmord. Vi må derfor både forebygge og sette inn de tiltakene som virker. Vi har ingen å miste.

Stavanger Arbeiderparti vil:

 • styrke lavterskeltilbud til rusforebygging og ettervern, samt styrke tilbudet overfor pårørende

 • sikre hjelpetilbudet K46 for unge rusmisbrukere 

 • utvide ordninger som gjør det enklere for tidligere rusmisbrukere å skaffe bolig 

 • øke tilgjengelighet til og styrke tilbudet av psykisk helsehjelp i kommunen og spesialisthelsetjenesten 

 • sikre gratis tannbehandling for rusmisbrukere

 • styrke tilbudet om kursing til alle innbyggere innen mestring av psykiske lidelser

 • utarbeide en nullvisjon mot selvmord med prioriteringer og tiltaksplan for å nå dette målet

 • sikre førstehjelp ved selvmordsfare ved at ansatte innen helse og skole får tilgang til forebyggende tiltak som Vivat-kurs og OBS-kurs

 • ivareta mennesker i livets siste fase på best mulig måte, og derfor videreføre etablert arbeid med oppfølgingsteam rundt den enkelte pasient

En trygg og god alderdom

Befolkningsframskrivinger viser en økning i antall innbyggere over 80 år, og vi vet at denne aldersgruppa har stort behov for kommunale tjenester. Men mange eldre er også friskere, og de fleste ønsker å bo lengst mulig hjemme og klare seg selv. 

Vi ønsker å legge til rette for at eldre skal kunne bo trygt hjemme lengst mulig, også ved redusert funksjonsevne. Trygghet og selvstendighet er kjernen i denne satsningen, og innebærer blant annet økt bruk av teknologi som bidrar til at den enkelte kan være selvstendig lenger. Samtidig skal teknologi sørge for at pårørende er trygge og får mulighet til å bidra til denne tryggheten. Vi må også sørge for at vi har tilstrekkelig med sykehjemsplasser og å ta i bruk kapasitetsøkende teknologi i eksisterende sykehjem. 

Når flere blir eldre, øker også andelen eldre med demenssykdom. De fleste demensrammede kan bo hjemme de første årene etter sykdomsdebut dersom det gis tilpassede tjenester i hjemmet. Senere i forløpet trengs dagtilbud og korttidsopphold ved sykehjem for å avlaste pårørende. Når sykdommen er framskredet, har demensrammede behov for døgnplass i sykehjem. Arbeiderpartiet mener at både hjemmebaserte tjenester og sykehjemkapasitet må dimensjoneres ut fra kunnskap om utbredelse av helsesvikt og sykdom hos eldre.

Stavanger har i dag over 80 på venteliste for å få plass på sykehjem. Arbeiderpartiet mener det er uverdig med lange ventelister. Derfor vil vi bygge et nytt sykehjem, alternativt øke kapasiteten tilstrekkelig ved våre eksisterende sykehjem. Vi vil også sørge for at eksisterende teknologiske løsninger blir tatt i bruk. Dette kan øke kapasiteten til det enkelte sykehjem, styrke beboernes selvstendighet og redusere belastningsskader for de ansatte. 

Fagkompetanse og kvalifisert arbeidskraft vil bli utfordrende for denne sektoren. Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for at langtidssykehjemmene har avdelinger med spesialenheter ut fra hvilke behov pasientene har. Ved å samle pasienter med like diagnoser vil avdelingene kunne trekke til seg personell med spesialkompetanse og arbeide målrettet for at kompetansen på avdelingen kan styrkes til pasientenes beste. Vi ønsker egne sykehjemsavdelinger for yngre demente i områder hvor det er mulighet for å gå ut på tur i nærmiljøet.

Sykehjemmene i Stavanger skal ha ansatt fagsykepleier med spesialutdanning og sørge for at pleiepersonell arbeider kunnskapsbasert. Fagsykepleier skal lede pårørenderåd på sykehjemmet, jobbe tett opp mot sykehjemslegen for systematisk oppfølging og være tilknyttet Utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

 

Ansatte i sykehjem får i dag store faglige utfordringer knyttet til pasienter som før samhandlingsreformen i 2012 ble behandlet ved sykehus. Videre kompetanseheving gir trygge ansatte, attraktive arbeidsplasser og god tjenestekvalitet for beboerne. 

Mange beboere på sykehjem har dårlig appetitt, og underernæring kan være et problem. Arbeiderpartiet vil sikre gode rutiner rundt måltidene i sykehjemmene slik at beboerne får velsmakende og ernæringsriktig kost tilpasset den enkelte. Det må være fleksibilitet i systemet, slik at den som ønsker mat utenom de faste måltidene får det.  

Elever og studenter som utdanner seg innen sektoren er ofte en ubrukt ressurs. Det er behov for flere praksisplasser i utdanningsinstitusjonene, og det er mangel på ressurser på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester. Her kan et bedre samarbeid på tvers av sektorene være med på å redusere mangelen på personell og kompetanse, samtidig som behovet for læring og praksisplasser vil kunne dekkes på en bedre måte enn i dag.

 

For å nå målsettingen om at flest mulig skal klare seg lengst mulig hjemme, er det nødvendig å styrke hjemmebaserte tjenester, fysio- og ergoterapi og hverdagsmestring. Vi vil at gevinstene ved innføring av omsorgsteknologi skal brukes til å øke kapasiteten til hjemmebaserte tjenester, ikke til å redusere bemanningen. Vi ønsker også at ansatte i hjemmebaserte tjenester skal støtte opplæring i bruk av nye hjelpemidler hos hjemmeboende. Vi tror at dette vil få positive gevinster på flere områder, blant annet redusert slitasje hos ansatte, en mer interessant arbeidsplass og mer fornøyde brukere. 

Pårørende er en ressurs som gjerne blir oversett i det kommunale tjenesteapparatet. I mange tilfeller sliter pårørende seg ut, for så å overlate hele ansvaret til kommunen. Slik skal det ikke være. Kommunen bør avlaste og samarbeide godt med pårørende på et tidlig tidspunkt. Ved å etablere smidigere ansvarsroller mellom kommune og pårørende, vil pårørende stå lenger i «jobben», og dermed bidra til at eldre kan bo hjemme lengre. 

Kommunens satsning innen helsefremming gjennom Leve Hele Livet og Helsehuset innebærer endringer i pleie- og omsorgstjenestene. Arbeiderpartiet ønsker at denne satsningen fortsetter. I dag bygges det en kompetanse på dette området i Helsehuset som vil bli stadig viktigere i årene som kommer. 

Arbeiderpartiet ønsker også å involvere frivillige og ideelle organisasjoner i større grad, og mange friske eldre ønsker også å bidra.  For eksempel kan studenter og skoleelever delta i frivillig arbeid med å aktivisere de eldre på sykehjemmene. Vi vil også vurdere å subsidiere hybler for studenter i eller nær et sykehjem som kompensasjon. Dette er utprøvd i Nederland med godt resultat. 

Vi mener at samarbeid med næringslivet om helse og helseteknologi er viktig. Godt etablert samarbeid mellom næring, akademia og kommunen gjennom samlinger som Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge Expo, Helsecampus Ullandhaug og Pumps and Pipes må styrkes og videreutvikles. 

Stavanger Arbeiderparti vil:

 

 • styrke bemanningen på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester

 • øke antallet sykehjemsplasser gjennom å bygge et nytt sykehjem

 • legge mer vekt på forebyggende helsearbeid og tilrettelegging i hjemmet, inkludert økt bruk av ergoterapeuter og fysioterapeuter

 • ta i bruk teknologi i hjemmebaserte tjenester for å bedre mulighetene for at de som vil bo hjemme lenger, får muligheten til det

 • bruke elever og studenter som en ressurs på sykehjem og samtidig skape praksisplasser for disse

 • prøve ut aktiviteter for barnehagebarn i sykehjem 

 • legge til rette for at flere langtidssykehjem har avdelinger med spesialenheter satt sammen ut fra hvilke behov pasientene har

 • opprette egne sykehjemsavdelinger for yngre demente og unge personer som må bo på sykehjem

 • innføre «tillitsmodell» i hjemmesykepleien

 • ha  fagsykepleier med spesialutdanning ved alle sykehjem   

 • legge til rette for miljøskapende tiltak som besøkshunder og andre kjæledyr, samt sansehager, hvor beboere får mulighet til å komme seg ut i frisk luft

 • ivareta mennesker i livets siste fase på best mulig måte, blant annet ved å viderefører etablert arbeid med oppfølgingsteam rundt den enkelte pasient

 • øke bruken av omsorgsteknologi for å styrke den enkeltes selvstendighet og trygghet

 • utvikle et bedre og mer systematisk samarbeid mellom pårørende og kommunen

 • legge til rette for en systematisk og forpliktende involvering av frivillige organisasjoner inn i det kommunale tjenesteapparatet

 • tilrettelegge for økt samarbeid med leverandører av helse- og omsorgsteknologi: Pumps and Pipes, Norwegian Smart Care Cluster, UiS, SUS og Helsecampus Ullandhaug

 • styrke Leve Hele Livet og Helsehuset 

 • sikre kompetansebygging innen aldersrelaterte fagfelt, for eksempel demens, hverdagsmestring og rehabilitering

 • styrke det psykisk helsetilbud til eldre. Dette inkluderer Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs) for eldre, angstmestringskurs og livsmestringskurs

 

Digital hverdag for eldre

 

Arbeiderpartiet mener at det å mestre sin egen hverdag og bidra til fellesskapet, er avgjørende for å leve et verdig og innholdsrikt liv. Det digitale utenforskapet øker med alderen. Derfor bør kommunen ta et større ansvar for å ruste sine innbyggere til en digital hverdag, også knyttet til offentlige tjenester. 

 

Klarer vi å hjelpe eldre til en aktiv og innholdsrik hverdag, bidrar vi samtidig til god folkehelse. Gjennom ny teknologi og hjelp i hjemmet kan mange være selvstendige i sitt eget hjem lenger, noe som er viktig når antallet eldre i befolkningen øker.

 

Stavanger Arbeiderparti vil:
 

 • opprette prosjektet «Unge hjelper eldre» for å sikre kunnskapsoverføring mellom generasjoner, gi arbeidserfaring og kompetanse til yngre og for å forebygge ensomhet i begge grupper

 • opprette et kommunalt servicesenter for å gi den opplæring og støtte som trengs for at eldre og andre grupper mestrer sin digitale hverdag 

 • etablere møtesteder som digitale kafeer, der eldre og unge kan treffes for å lære om ny teknologi

 • sikre at alle omsorgsboliger, bofellesskap og sykehjem har internettilgang

Arbeiderpartiet_rosesymbol_hvit_RGB.png

Stavanger Arbeiderparti

 • Facebook - Hvit Circle
 • Instagram - Hvit Circle

Hold deg oppdatert!

Tel. 941 47 049

Breitorget,
4006 Stavanger

© Stavanger Arbeiderparti