Våre barn og våre ungdommer

Alle barn skal ha like muligheter til å bli hva de vil, uansett hvem foreldrene er, hva de gjør, eller hvor de bor. Dette er grunnlaget for Arbeiderpartiets oppvekstpolitikk. Alle barn og unge har rett til å ha det trygt i barnehagen og på skolen, med kompetente ansatte som har nok tid til å se hvert enkelt barn. Arbeiderpartiet vil rive ned, ikke bygge opp, skiller mellom barn. Den økte fremveksten av privatskoler i Stavanger virker mot samhold og fellesskap. Det bidrar til å skape et klasseskille mellom barn og unge i byen vår. Vi vil sikre en arena hvor vi lærer hverandre å kjenne på tvers av det som ellers deler oss. Derfor er Arbeiderpartiet en garantist for en styrking av fellesskolen.

 

Barnehage


Gode barnehager gir barn en god start. Gode barnehager bidrar også til likestilling og inkludering og gjør kommunen attraktiv. Barn med særlige behov og minoritetsspråklige barn skal raskt få den hjelpen de trenger og har rett til. Vi har dyktige ansatte i offentlige og private barnehager, men bemanning og kompetanse må styrkes både for å sikre kvaliteten og for å redusere sykefravær og vikarbruk. Vi ønsker vikarordninger i offentlig regi, slik at offentlige penger går til barns og ansattes beste, ikke til bemanningsbyråer.

 

Stavanger har lavest andel barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene sammenlignet med andre storbyer. For å sikre god inkludering og et varmt samfunn, vil vi prioritere å øke andelen barn med minoritetsbakgrunn i våre barnehager.


Arbeiderpartiet vil at alle ettåringer skal få tilbud om plass i barnehagen. Vi vil at barnehager i hovedsak skal drives av kommunen, med ideelle private barnehager som supplement. Vi er kritiske til høyresidens nedleggelse av offentlige barnehager, og vi vil fremskynde bygging av barnehager i pressområder.

Stavanger Arbeiderparti vil:

 • ha som førende prinsipp å tildele plass i nærbarnehagen

 • utvide rett til barnehageplass for alle ettåringer

 • at nye barnehager skal være offentlige eller ideelle private 

 • fremskynde bygging av barnehager i byens pressområder

 • styrke Stavanger-barnehagen som nasjonal merkevare

 • arbeide for at minst halvparten av de ansatte skal være barnehagelærere

 • åpne for større bruk av idrettspedagoger i de kommunale barnehagene

 • styrke etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i barnehagene, også ved å motivere assistenter til å ta fagbrev

 • legge til rette for at minoritetsrådgivere i skolene involveres i nærliggende barnehager

 • legge til rette for deltakelse fra idrett og frivillige organisasjoner for å fremme fysisk aktivitet i barnehagen 

 • innføre søskenmoderasjon for de som har barn både i barnehage og SFO

 • sikre gode uteområder i alle kommunale barnehager

 

 

Skole

 

Fellesskolen utjevner sosiale forskjeller og gir alle barn samme muligheter. Her lærer vi hverandre å kjenne, på tvers av forskjeller. Alle barn skal inkluderes i et fellesskap, uansett bakgrunn.

Arne Garborg sa at «Det er læraren det kjem an på. Det er læraren som gjer skulen til det han er.»  Den gode læreren kan sine fag, ser både hele klassen og den enkelte elev og bruker varierte arbeidsmåter for å fremme læring og trivsel for alle. Vi må vise tillit til lærerens profesjonelle skjønn, kutte unødvendig kontroll og rapportering og styrke rammene slik at det blir færre elever per lærer. Vi vil legge til rette for samarbeid med kollegaer og ledelse om faglige og pedagogiske spørsmål. Satsingen på digitale verktøy i skolen må skje til beste for elevenes læring.

Arbeiderpartiet går til valg på å videreutvikle fellesskolen. Vi vil ta i bruk nyere skoleforskning for å øke elevenes læringsutbytte og forbedre elevenes resultater. Vi vil legge til rette for profesjonsutvikling på den enkelte skole, basert på nyere forskning om læring og med støtte fra interne og eksterne kompetansemiljø. De siste åtte årene har vi sett en urovekkende økning i privatskoleplasser. Fellesskapets midler brukes best i fellesskolen. Vår tillit til hverandre er en grunnleggende verdi som fremmes av å møtes på tvers av sosial bakgrunn. Arbeiderparti sier nei til flere private skoler i vår kommune.

 

Lekser bør i større grad gjøres i barnas «arbeidstid» på skolen. Vi ønsker en leksehjelpsordning tilpasset hver enkelt elev, også elever som ønsker ekstra utfordringer. På 1.- 4. trinn vil vi i samarbeid med skole og SFO utvikle en ordning med lekserom, der det gis hjelp fra pedagoger eller fra kompetente personer fra frivillige organisasjoner. Slike lekserom kan etableres i overgang mellom skole og SFO eller i SFO, og ordningen skal være gratis.  

 

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna. . SFO skal gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Arbeiderpartiet vil ha mer konkrete retningslinjer for innhold, kompetanse og bemanning i SFO.  Prisen har blitt for høy og må reduseres. Vi vil også ha fritak fra foreldrebetaling for barn med særskilte behov på 5.- 7. trinn.


Arbeiderpartiet ønsker at mest mulig av opplæringen gis i et klassefellesskap, gjennom inkluderende modeller som ved Smiodden og Vaulen skole. Solid kompetanse er avgjørende for gode tiltak, og vi vil iverksette flere rekrutteringstiltak for å sikre nok spesialpedagogisk kompetanse. Videreutdanning i spesialpedagogikk må prioriteres i Stavangerskolens kompetanseløft.


Arbeiderpartiet vil styrke de praktiske og estetiske fagene. Vi mener fokuset på karakterer og teoretiske fag har blitt for ensidig. Vi vil åpne for forsøk med fjerning av karakterer i utvalgte fag i ungdomsskolen. Teoretiseringen av praktiske fag må snus, arbeidslivsfaget i ungdomsskolen må styrkes og støtten til praktiske og estetiske fag som utfordrer barnas kreativitet, må økes. Vi ønsker tettere samarbeid med Ungt Entreprenørskap om elevbedrifter.


Arbeiderpartiet ønsker en handlingsplan for å løfte elevenes motivasjon i ungdomsskolen, med særlig fokus på guttene. Derfor vil vi styrke rekruttering av menn både til barnehagelærer- og lærerutdanningene og til disse yrkene.

 

Arbeiderpartiet tror at skolehverdagen både blir tryggere og mer læringsrettet uten mobiltelefon, og vi ønsker derfor en mobilfri grunnskole. Lærere som ønsker å benytte seg av mobiltelefon i undervisningen skal ha anledning til det. 

 

Stavanger Arbeiderparti vil:

 

 • styrke rammene til skolen slik at det blir færre elever per lærer og arbeide for å redusere kravene til kontroll og rapportering

 • utvikle ordning med lekserom på 1.-4. trinn

 • prioritere tiltak for å sikre nok spesial- og sosialpedagogisk kompetanse i skolen

 • utvikle en handlingsplan for å løfte elevenes motivasjon i ungdomsskolen, med særlig fokus på guttene

 • styrke skolenes mulighet for å kombinere læring og fysisk aktivitet, som i programmene «Aktiv Skole» og «Fysak»

 • gjøre forsøk med karakterfri vurdering i ungdomskolen

 • ha mobilfri skoledag i grunnskolen  

 • samarbeide med skolene om å legge til rette for at ansatte flere med sosialfaglig bakgrunn får faste stillinger og bedre tilgang til kurs og videreutdanning. Barne- og ungdomsarbeidere, vernepleiere og barnevernspedagoger  kan tilsettes ved behov for slik kompetanse 

 • ansette vikarer med godkjent undervisningskompetanse i faste vikarstillinger og tilstrebe at lærere under videreutdanning sikres vikar med godkjent undervisningskompetanse. Det åpnes for at studenter under lærerutdanning kan tilsettes i vikariat

 • legge til rette for kompetanseutvikling på den enkelte skole, basert på nyere skoleforskning og med støtte fra interne og eksterne kompetansemiljø

 • utvikle konkrete retningslinjer for innhold, kompetanse og bemanning i SFO

 • redusere foreldrebetalingen for alle i SFO og innføre fritak fra foreldrebetaling for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn

 • gjennomføre prøveprosjekt med leksefri skole

 • gjøre SFO mer attraktivt ved å vurdere innføringen av gratis SFO første året for å øke rekrutteringen senere år

 • styrke rådgivningstjenesten ved ungdomsskolen, særlig med tanke på veiledning om yrkesfagene

 • innføre rutiner som avdekker hvilke elever som ikke har tilstrekkelige svømmeferdigheter slik at disse kan få gratis svømmeopplæring

 • arbeide for at alle skoler skal ha faste vaktmestre og renholdere

 

 

Rettferdige oppvekstvilkår

 

Stavanger har store helse- og levekårsforskjeller både mellom og i bydelene. Arbeiderpartiet mener at familier og ungdom skal få rett hjelp til å klare seg selv slik at de på sikt vil ha større mulighet til å ta utdannelse og komme seg i lønnet arbeid.

 

En god psykisk helse er grunnlaget for god læring. Arbeiderpartiet er derfor sterkt bekymret over en markant økning av psykiske plager hos barn og unge. Tilbudet om hjelp er ikke godt nok, og vi vil prioritere dette feltet. Forskning viser at fysisk aktivitet og god psykisk helse henger sammen. Fysisk aktivitet har spesielt god effekt på angst og depresjon, de to vanligste psykiske lidelsene blant barn og unge. Vi ønsker derfor å styrke skolehelsetjenesten med mål om at helsesykepleier skal være til stede på skolen hver dag, og med et godt samarbeid med fysio- og ergoterapeuter på alle skoler. I samarbeid med Læringsmiljøsenteret ved UiS ønsker vi også kompetanseutvikling knyttet til livsmestring i grunnskolen. Vi vil styrke det viktige arbeidet som i dag utføres av Lenden, og vi vil ha flere miljøterapeuter i skolen.

 

 

I Stavanger deltar et økende antall ungdommer i kriminelle miljøer. Arbeiderpartiet ønsker å sette i gang et pilotprosjekt der vi skal gi ungdommer et alternativ til utenforskap og rusmisbruk. Målet er å få til et godt samspill mellom foreldre, skole og kommunen – samtidig som vi satser på rusfrie og sunne fritidsaktiviteter. 

 

Barnevernet skal fange opp og gi omsorg til barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Arbeiderpartiet støtter opp om målene i Stavangers kvalitetsplan for barnevern. Økt samarbeid mellom helsestasjon og barneverntjeneste vil gi mer helhetlig og koordinert oppfølging av utsatte barn. Samtidig er vi bekymret over stor arbeidsbelastning med nye krav og oppgaver til de ansatte. Stor gjennomtrekk som fører til stadig skifte av saksbehandler er ikke til barns beste. Forsvarlig kapasitet, solid faglig ledelse og større rom for veiledning av ansatte er viktig for å nå målene.


Arbeiderpartiet ønsker en forpliktende samarbeidsavtale mellom barnevernet og Stavangerskolen for å medvirke til at alle barn fullfører skoleløpet. 


Stavanger Arbeiderparti vil:

 • sikre at alle barnehager og skoler har en handlingsplan mot krenking og mobbing, og at alle ansatte har kompetanse til å forebygge, avdekke og stanse krenking og mobbing

 • styrke Mobbeombudet og etablere kommunale beredskapsteam mot mobbing

 • etablere rutiner for gode overganger mellom barnehage og SFO/skole, barnetrinn og ungdomstrinn, grunnskole og videregående skole

 • styrke skolenes kompetanse på feltet psykisk helse, med økt tilgang til helsesykepleier, fysio og ergoterapeut, sosialrådgiver og PPT, og ha et større faglig fokus på psykisk helse, inkludert å vurdere psykisk helse som eget fag i ungdomsskolen 

 • intensivere innsatsen der levekårsutfordringene er størst: Hillevåg, Kvernevik og Storhaug

 • styrke skolehelsetjenesten med mål om at helsesykepleier skal være til stede på skolen hver dag, og tett samarbeid med fysio – og ergoterapeut

 • etablere forpliktende samarbeidsavtale mellom barnevernet og Stavangerskolen for å medvirke til at alle barn fullfører skoleløpet

 • styrke det kommunale barnevernet med flere ressurser gjennom å innføre bemanningsnorm og sørge for at ansatte har tilgang til nødvendig kompetanseheving

 • gjennomføre et pilotprosjekt med ungdommer der målet er å øke skolemotivasjon, og hindre utenforskap slik at flere velger bort rus

 • sikre at barn med minoritetsbakgrunn behersker norsk før skolestart

 • få flere familiekoordinatorer etter modell av Kristiansand for å hjelpe familier som strever

 • at barn allerede i barnehagen og videre gjennom barneskolen lærer hva vold, overgrep og omsorgssvikt er slik at man hjelper barn og unge med å fortelle hva de er eller har blitt utsatt for raskest mulig

 • at ansatte i alle barnehager og skoler skal inneha nødvendig kompetanse om  vold, overgrep og omsorgssvikt, og at regler for varsling er kjent og blir fulgt 

Arbeiderpartiet_rosesymbol_hvit_RGB.png

Stavanger Arbeiderparti

 • Facebook - Hvit Circle
 • Instagram - Hvit Circle

Hold deg oppdatert!

Tel. 941 47 049

Breitorget,
4006 Stavanger

© Stavanger Arbeiderparti